regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA

     

emitenta

  
 

v zmysle zákona o burze cenných papierov

     

Časť 1.- Identifikácia emitenta

     
       

Informačná povinnosť za rok:

2023

 

IČO:

31410031

  
           

Účtovné obdobie:

od:

01.01.2023

do:

31.12.2023

      
           

Právna forma

akciová spoločnosť

  
           

Obchodné meno / názov:

Hydromeliorácie a.s.

  
           

Sídlo:

         

ulica, číslo

SNP 3

  

PSČ

93532

  

Obec

Kalná nad Hronom

  
           

Kontaktná osoba:

Mária Kosorínová

  
           

Tel.:

smerové číslo

036

 

číslo:

6312709

  
           

Fax:

smerové číslo

036

 

číslo:

6355400

  
           

E-mail:

kosorinova@vialle.sk

  
           

Webové sídlo:

www.hdm-kalna.sk

  
           

Dátum vzniku:

1.4.1992

 

Základné imanie (v EUR):

1093706,437131

  
           

Zakladateľ:

Hydromeliorácie a.s.

  
  
  
           

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze

internetová stránka emitenta,denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou - Hosp. noviny

Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená

www.hdm-kalna.sk

  
  
  

Dátum zverejnenia

5/3/2024

  
  

Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

   
           

Predmet podnikania:

Realizácia investičnej výstavby, pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologickým zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov, prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom, inžinierska a technická činnosť - poradenstvo, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, medzinárodná preprava tovaru.

  
  
  
  
  
  
  
           

Časť 2. Účtovná závierka

        
           

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

SAS

  
           

Účtovná závierka podľa SAS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

  

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.

Súvaha-aktíva

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

  

Súvaha-pasíva

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

  

Výkaz ziskov  a strát

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

  

Poznámky

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

  
 

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

  

CASH-FLOW-Nepriama metóda

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

  
  

alebo

          

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

  

UPOZORNENIE

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

  

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

  

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

  

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

  
  

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

  
  

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

  
   

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

áno

     

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

  

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze  správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

  
  

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

  

VGD SLOVAKIA s.r.o., OR vedený OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 74698/B, licencia SKAU č. 269, audítor Ing Erik MAREK licencia SKAU č. 866

  
  
           

Dátum auditu:

4.4. - 5.4.2024

         
           
           

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

    
           

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

  
  

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

  

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

  

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

  

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

  
           

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

  
  
  
  
           

Časť 3. Výročná správa

  
           

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

  
  
  

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

          

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

  
  
  

V roku 2023 spoločnosť dosiahla čistý obrat   28910 €. V porovnaní s rokom 2022 je to pokles o 81,5 % (156471 €). Celkové náklady boli účtované vo výške 14 169,- € pri dosiahnutým výnosoch  37 159 € bol dosiahnutý  zisk 22 990 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie a výsledky minulých rokov sa ziskom zvýšilo na hodnotu 218 304  €. V dôsledku úhrad za prenájom opravárenskej dielne sa spoločnosti podarilo znížiť svoje záväzky voči dodávateľom t.j. podľa doby splatnosti záväzku. Výška záväzkov z obchodného styku ku koncu hodnoteného obdobia dosiahla 80 974  €, čo je oproti minulému roku pokles o 110 760 € (191 734€).  

  
  
  
  
  
  
           

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

  

Po 31.12.2023 nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv

na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Politicko-vojenská situácia na Ukrajine nemá v súčasnosti na našu spoločnosť žiadny negatívny vplyv .

 

 

 

  
  
           

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

  

V roku 2023 spoločnosť nerealizovala žiadne stavebné práce . Naďalej bude priebežne pracovať na zabezpečovaní nových zákaziek, k čomu využíva i účasť vo verejnom obstarávaní a vo výberových konaniach.

 

 

  
  
  
  
  
  
  
           

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

  

Spoločnosť nevykazuje v sledovanom období žiadne náklady na výskum a vývoj.

  
  
  
  
  
           

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

  
  

Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla  do svojho majetku žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, alebo akcie iných spoločností, alebo materskej účtovnej jednotky.

  
  
  
  
  
  
           

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

  

O použití zisku za účtovné obdobie roku 2023 vo výške 22 990,- rozhodne valné zhromaždenie v mesiaci máj 2024.

  
  
  
  
  
  
           

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

  

         

  
  
  
  
  
  
           

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

  

Spoločnosť nemá zahraničnú zložku v zahraničí.

  
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

          

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

  
  
  
           

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

  
  

Na zabezpečenie rizík spoločnsoť neuplatňuje zabezpečovacie deriváty.

  
  
  
           

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

          

Spoločnosť nevyužíva žiadne finančné nástroje citlivé na riziká z dôvodu pohybu cien komodít. Úverové riziko zohľadňuje riziko, že zmluvná strana nedodrží svoje zmluvné záväzky, v dôsledku čoho spoločnosť utrpí stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať len s dôveryhodnými zmluvnými partnermi a že podľa potreby musí získať dostatočné zabezpečenie ako prostriedok na zmiernenie rizika finančnej straty v dôsledku nedodržania záväzkov. Spoločnosť využíva možnosť zálohových platieb pred samotnou realizáciou výkonu pre odberateľa, čo znamená, že riziko nesplatenia pohľadávok je významne eliminované. Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného objemu peňažných prostriedkov s primeranou splatnosťou, dostupnosť financovania prostredníctvom primeraného objemu finančných prostriedkov.

 

 

  
  
  
  
  
  
           

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

          

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti  "Poradca emitenta"  v  "Správe a riadení spoločnosti".

  
  

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

  
  
           

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

  
  

Spoločnosť sa riadi Burzovými pravidlami a dodržiava "Kódex správa a riadenia spoločnosti na Slovensku" a to i napriek tomu, že nemá vypracovaný vlastný kódex o správe a riadení spoločnosti.

  
  
           

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

  

Základné informácie o správe a metóde riadenia sú obsiahnuté v organizačnom poriadku a.s. a sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Riadenie spoločnosti sa uskutočňuje na základe schválených stanov spoločnosti, podľa ktorých je najvyšším orgánom valné zhromaždenie a ďalšími orgánmi predstavenstvo a dozorná rada. Riadenie spoločnosti zabezpečuje predstavenstvo, ktoré má 3 členov. Volí ho dozorná rada a zároveň zvolí aj predsedu predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Stanovy spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

  
  
  
  
  
  
           

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

  
  
   

Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy spoločnosti, kolektívna zmluva, organizačný poriadok a ekonomické smernice.

  
  
  
           

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

  

Systém vnútornej kontroly prebieha v súlade s internou smernicou v súlade s platnou legislatívou v oblasti účtovníctva. Táto upravuje jednotlivé oblasti a spôsoby účtovania pre dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, finančný majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky, rezervy, časové rozlíšenie, vlastné imanie, transakcie v cudzích menách, výnosy, finančný leasing, daň z príjmu, dotácie a opravy chýb minulých období. V rámci spoločnosti sú vykonávané priebežné kontroly väzieb medzi jednotlivými účtami v oblasti finančného majetku, časového rozlíšenia a v oblasti zúčtovacích vzťahov. Proces kontroly je priebežne vyhodnocovaný a v prípade zistených nedostatkov, sú vykonané kroky k rýchlej náprave a k zamedzeniu ich opakovania. Systém vnútornej kontroly u emitenta spočíva jednak na internej predpisovej základni obsahujúcej kontrolné mechanizmy a na aktívnej činnosti dozorného orgánu a taktiež na externom audite. Výsledky týchto kontrol a auditov sú predkladané predstavenstvu a dozornej rade emitenta k ďalšiemu procesu, ktorý obsahuje analýzu, vyvodenie dôsledkov a následných krokov. Jednotlivé riziká emitent riadi nasledovne:

- Pohľadávky a záväzky. Pohľadávky a záväzky sú kontrolované z dôvodu znižovania pohľadávok po lehote splatnosti a predchádzaniu žalôb a u záväzkov z dôvodu predchádzania finančným sankciám za omeškanie s úhradou záväzkov.

- Pôžičky. Riziká spojené s pôžičkami sa vyhodnocujú v súvislosti so schopnosťou ich splácať. Riziká spojené s pôžičkami sú riešené vrcholovým vedením. Vedenie prehodnocuje pôžičky poskytnuté spoločnosti s ohľadom na hospodársky vývoj a stav tržieb.

 

 

  
  
  
           

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

  

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Každý akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Môže využiť hlasovacie právo, požadovať vysvetlenie a uplatňovať svoje návrhy. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193918 € pripadá jeden hlas. V roku 2023 valné zhromaždenie zasadlo dňa 20.12.2023, predmetom riadneho zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2022 , schválenie audítora pre rok 2023.

  
  
  
  
  
  
           

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

  

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 3 členov v zložení: Ing. Gregor Horniak - predseda predstavenstva, MUDr. Beáta Horniaková - podpredseda predstavenstva ,JUDr. Iris Gajdošová - člen predstavenstva . Dozorná rada má 3 členov v zložení: Ing. Jozef Horniak - predseda DR, Ing. Miloš Macko  -  člen DR, a Jozef Želiar - člen DR .  V roku 2023 predstavenstvo a dozorná rada zasadalo 2.11.2023. Programom zasadnutia bol návrh na organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia .

  
  
  
  
  
           

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

          

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

          

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

  
  
           

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

  
           

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V  § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)          

ISIN

Druh

Forma

Podoba

Počet

Menovitá hodnota

Opis práv

  

CS 0005049758

na majiteľa

 

zaknihovaný CP

32 949

33,193918 €

text.príloha

  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
 

% na ZI

Prijaté/neprijaté na obchodovanie

Obmedzená prevoditeľnosť (popis)

      

100%

 

voľne prevoditeľná

      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)

nie

       
       

ISIN

       

Druh

       

Forma

       

Podoba

       

Počet

       

Men. hodnota

       

Opis práv

       

Dátum začiatku vydávania

       

Termín splatnosti menovitej hodnoty

       

Spôsob určenia výnosu

       

Termíny výplaty

       

Možnosť predčasného splatenia

       

Záruka za splatnosť

       

Záruky prevzali:

       

IČO

       

Obchodné meno

       

Sídlo

       
  
  

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie

       
  
           

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

  

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

  

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní majú: Ing. Jozef HORNIAK, Veľké Krškany 380, 934 01 Levice, počet CP/ks 10622 ks, % emisie 32,2377, ďalším je Ing. Gregor HORNIAK, Veľké Krškany 380, 93401 Levice, počet CP/ks 10622 ks, % emisie 32,2377 a MUDr. Beata HORNIAKOVÁ, Veľké Krškany 380, 934 01 Levice, počet CP/ks 3294 ks, % emisie 9,9972, Ing. Milan Hošek, Duklianska 1389/36, 909 01 Skalica, počet CP/ks 3953 ks, % emisie 12. Uvedení majitelia CP v súčinnosti majú priamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby.

  
  
  
  
  
  
           

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

  

Stanovy spoločnosti nedávajú možnosť  pre majiteľov cenných papierov  na žiadne  práva osobitnej kontroly.

  
           

e) obmedzeniach hlasovacích práv

  

Stanovy spoločnosti neumožňujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv pre majiteľov cenných papierov.

 

  
           

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

  
  

Nie sú v súčasnosti známe žiadne dohody, ktoré by viedli k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

 

  
           

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

  

Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie je päťročné,neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva.

  
  
           

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

  

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní a spätnom odkupe akcií nemá.

  
  
           

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

  
  
  

Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté dohody charakteru uvedeného v tomto  odseku.

  
  
  
           

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

  
  
  

Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté dohody charakteru uvedeného v tomto  odseku.

  
           

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

  

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

  
  
  
  
  
  

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov pre účely ročnej finančnej správy spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. k 31.12.2023 Ing. Gregor Horniak, predseda predstavenstva a.s. a  vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. zostavená v súlade so slovenskými účtovnými predpismi k 31.12.2023 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti. Výročná správa obsahuje verný prehľad informácií a dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v sledovanom období a bola overená audítorom.  

  
  
  
  
  
  
           

Poznámky:

          

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent  nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

  
  
  
  

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

  
  
  

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

  
  
  
  
           
           
           
   

Kontrolný list

 

Typ formálnej kontroly

Výsledok formálnej kontroly

 

Informačná povinnosť za rok

Test vyhovel formálnej kontrole

 

IČO

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Obchodné meno

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Zverejnenie ročnej správy,

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Údaj o audite

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Údaj o konsolid. účt. závierke

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Údaj o dlhopisoch

Test vyhovel formálnej kontrole

 

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Test vyhovel formálnej kontrole

 
   
   

Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia určilo k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, využiť hlasovacie právo, požadovať vysvetlenie a uplatňovať svoje návrhy. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

  
   

Pravidlá upravujúce zmenu stanov

  

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie kvalifikovanou väčšinou hlasov všetkých

  

akcionárov. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať obchodné meno a sídlo

  

spoločnosti, dátum hodinu a miesto konania valného zhromaždenia, označenie, či je zvolené riadne

  

alebo mimoriadne valné zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia.

  

Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v Obchodnom registri, je

  

predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do Obchodného

  

registra.